Senin, 06 Januari 2014

JANTUNG SURAT AL-MUJADILAH SD AL-'ALAQ ?


58.AZAB YANG KERAS

£tãr& ª!$# öNçlm; $\/#xtã #´ƒÏx© ( óOßg¯RÎ) uä!$y $tB (#qçR%x. tbqè=yJ÷ètƒ ÇÊÎÈ
15.  Allah Telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, Sesungguhnya amat buruklah apa yang Telah mereka kerjakan.AL-MUJADILAH

59.AMPUNAN BUAT YANG MUKMIN
šúïÏ%©!$#ur râä!%y` .`ÏB öNÏdÏ÷èt/ šcqä9qà)tƒ $uZ­/u öÏÿøî$# $oYs9 $oYÏRºuq÷z\}ur šúïÏ%©!$# $tRqà)t7y Ç`»yJƒM}$$Î/ Ÿwur ö@yèøgrB Îû $uZÎ/qè=è% yxÏî tûïÏ%©#Ïj9 (#qãZtB#uä !$oY­/u y7¨RÎ) Ô$râäu îLìÏm§ ÇÊÉÈ
10.  Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."AL-HASYR

60.FITNAH
$uZ­/u Ÿw $uZù=yèøgrB ZpuZ÷FÏù tûïÏ%©#Ïj9 (#rãxÿx. öÏÿøî$#ur $uZs9 !$oY­/u ( y7¨RÎ) |MRr& âƒÍyèø9$# ÞOŠÅ3ptø:$# ÇÎÈ
5.  "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".AL-MUMTAHANAN

61.BISNIS YANG MENYELAMATKAN
$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ö@yd ö/ä39ߊr& 4n?tã ;ot»pgÏB /ä3ŠÉfZè? ô`ÏiB A>#xtã 8LìÏ9r& ÇÊÉÈ
10.  Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?ASH-SHAF

62.MENINGGALKAN JUAL-BELI
$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) šÏŠqçR Ío4qn=¢Á=Ï9 `ÏB ÏQöqtƒ ÏpyèßJàfø9$# (#öqyèó$$sù 4n<Î) ̍ø.ÏŒ «!$# (#râsŒur yìøt7ø9$# 4 öNä3Ï9ºsŒ ׎öyz öNä3©9 bÎ) óOçGYä. tbqßJn=÷ès? ÇÒÈ
9.  Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.AL-JUMU’AH

[1475]  Maksudnya: apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

63.TIADA AMPUNAN
íä!#uqy óOÎgøŠn=tæ |NöxÿøótGór& óOßgs9 ÷Pr& öNs9 öÏÿøótGó¡n@ öNçlm; `s9 tÏÿøótƒ ª!$# öNçlm; 4 ¨bÎ) ©!$# Ÿw Ïöku tPöqs)ø9$# šúüÉ)Å¡»xÿø9$# ÇÏÈ
6.  Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.AL-MUNAFIQUN

64.TAWAKAL
ª!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd 4 n?tãur «!$# È@ž2uqtGuŠù=sù šcqãZÏB÷sßJø9$# ÇÊÌÈ
13.  (Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja.
$pkšr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä žcÎ) ô`ÏB öNä3Å_ºurør& öNà2Ï»s9÷rr&ur #xrßtã öNà6©9 öNèdrâx÷n$$sù 4 bÎ)ur (#qàÿ÷ès? (#qßsxÿóÁs?ur (#rãÏÿøós?ur  cÎ*sù ©!$# Öqàÿxî íOÏm§ ÇÊÍÈ
14.  Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.AT-TAGHABUN

[1479]  Maksudnya: kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama.

65.AKIBAT YANG BURUK
ôMs%#xsù tA$t/ur $yd͐öDr& tb%x.ur èpt7É)»tã $yd͐öDr& #·Žô£äz ÇÒÈ
9.  Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar.ATH-THALLAQ

66.PELINDUNG NABI SAW
bÎ) !$t/qçGs? n<Î) «!$# ôs)sù ôMtó|¹ $yJä3ç/qè=è% ( bÎ)ur #tyg»sàs? Ïmøn=tã ¨bÎ*sù ©!$# uqèd çm9s9öqtB ã@ƒÎŽö9Å_ur ßxÎ=»|¹ur tûüÏZÏB÷sßJø9$# ( èpx6Í´¯»n=yJø9$#ur y÷èt/ y7Ï9ºsŒ Îgsß ÇÍÈ
4.  Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua Telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.AT-TAHRIM

67.SESAT
(#qä9$s% 4n?t/ ôs% $tRuä!%y` ֍ƒÉtR $uZö/¤s3sù $uZù=è%ur $tB tA¨tR ª!$# `ÏB >äóÓx« ÷bÎ) óOçFRr& žwÎ) Îû 9@»n=|Ê 9ŽÎ7x. ÇÒÈ
9.  Mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya Telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, Maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".AL-MULK

68.BALASAN TAQWA
¨bÎ) tûüÉ)­FßJù=Ï9 yZÏã öNÍkÍh5u ÏM»¨Yy_ ËLìÏè¨Z9$# ÇÌÍÈ
34.  Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.AL-QALAM

69.ALAM HANCUR
#sŒÎ*sù yÏÿçR Îû ÍqÁ9$# ×pyøÿtR ×oyÏnºur ÇÊÌÈ
13.  Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup[1507]AL-HAQQAH

[1507]  Maksudnya: ialah tiupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancur.

70.KELUH KESAH
* ¨bÎ) z`»|¡SM}$# t,Î=äz %·æqè=yd ÇÊÒÈ #sŒÎ) çm¡¡tB Ž¤³9$# $Yãrây_ ÇËÉÈ #sŒÎ)ur çm¡¡tB çŽösƒø:$# $¸ãqãZtB ÇËÊÈ
19.  Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
20.  Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
21.  Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,AL-MA’ARIJ

71.HUJAN DERAS
È@Åöãƒ uä!$yJ¡¡9$# /ä3øn=tæ #Y#uôÏiB ÇÊÊÈ
11.  Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,NUH

72.TIDAK KUASA
ö@è% ÎoTÎ) Iw à7Î=øBr& ö/ä3s9 #uŽŸÑ Ÿwur #Yx©u ÇËÊÈ
21.  Katakanlah: "Sesungguhnya Aku tidak Kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan".AL-JIN

73.SABAR
÷ŽÉ9ô¹$#ur 4n?tã $tB tbqä9qà)tƒ öNèdöàf÷d$#ur #\ôfyd WxŠÏHsd ÇÊÉÈ
10.  Dan Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.AL-MUZAMMIL

74.LAPANG REZKI
N£gtBur ¼çms9 #YÎgôJs? ÇÊÍÈ
14.  Dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,AL-MUDATSIR

75.MELIHAT TUHAN
×nqã_ãr 7Í´tBöqtƒ îouŽÅÑ$¯R ÇËËÈ 4n<Î) $pkÍh5u ×otÏß$tR ÇËÌÈ
22.  Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.
23.  Kepada Tuhannyalah mereka Melihat.AL-QIYAMAH

76.BIDADARI
* ß$qäÜtƒur öNÍköŽn=tã ×bºt$ø!Ír tbrà$©#sƒC #sŒÎ) öNåktJ÷ƒr&u öNåktJö6Å¡ym #Zsä9÷sä9 #YqèVZ¨B ÇÊÒÈ
19.  Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.AL-INSAN

77.AIR HINA
óOs9r& /œ3)è=øƒwU `ÏiB &ä!$¨B &ûüÎg¨B ÇËÉÈ
20.  Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina[1540]?AL-MURSALAT

[1540]  yang dimaksud dengan air yang hina ialah air mani.

78.BALASAN TUHAN
[ä!#ty_ `ÏiB y7Îi/¢ ¹ä!$sÜtã $\/$|¡Ïm ÇÌÏÈ
36.  Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyakAN-NABA’

79.MENGENDALIKAN NAPSU
$¨Br&ur ô`tB t$%s{ tP$s)tB ¾ÏmÎn/u ygtRur }§øÿ¨Z9$# Ç`tã 3uqolù;$# ÇÍÉÈ
40.  Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,AN-NAZI’AT

80.KETENTUAN TUHAN
`ÏB >pxÿôÜœR ¼çms)n=yz ¼çnu£s)sù ÇÊÒÈ
19.  Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya[1557].ABASA

[1557]  yang dimaksud dengan menentukannya ialah menentukan fase-fase kejadiannya, umurnya, rezkinya, dan nasibnya.

81.PERINGATAN
÷bÎ) uqèd žwÎ) ֍ø.ÏŒ tûüÏHs>»yèù=Ïj9 ÇËÐÈ
27.  Al Qur'aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta Alam,AT-TAKWIR

82.DURHAKA
$pkšr'¯»tƒ ß`»|¡RM}$# $tB x8¡xî y7În/tÎ/ ÉOƒÌx6ø9$# ÇÏÈ
6.  Hai manusia, apakah yang Telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.AL-INFITHAR

83.HAMBA YANG DEKAT
$YZøŠtã Ü>uŽô³o $pkÍ5 šcqç/§s)ßJø9$# ÇËÑÈ
28.  (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.AL-MUTHAFFIFIN

84.TUHAN MELIHAT
#n?t/ ¨bÎ) ¼çm­/u tb%x. ¾ÏmÎ/ #ZŽÅÁt/ ÇÊÎÈ
15.  (bukan demikian), yang benar, Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.AL-INSYIQAQ

85.KEHENDAK TUHAN
×A$¨èsù $yJÏj9 ߃̍ムÇÊÏÈ
16.  Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.AL-BURUJ

86.ASAL MANUSIA
ßlãøƒs .`ÏB Èû÷üt/ É=ù=Á9$# É=ͬ!#uŽ©I9$#ur ÇÐÈ
7.  Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.ATH-THARIQ

87.INGAT NAMA TUHAN
ôs% yxn=øùr& `tB 4ª1ts? ÇÊÍÈ tx.sŒur zOó$# ¾ÏmÎn/u 4©?|Ásù ÇÊÎÈ
14.  Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
15.  Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.AL-A’LA

88.KUASA TUHAN
n<Î)ur ÉA$t6Ågø:$# y#øx. ôMt6ÅÁçR ÇÊÒÈ
19.  Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?AL-GHASYIYAH

89.KEHADIRAN TUHAN
uä!%y`ur y7/u à7n=yJø9$#ur $yÿ|¹ $yÿ|¹ ÇËËÈ
22.  Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.AL-FAJR

90.DUA JALAN
çm»oY÷ƒyydur ÈûøïyôÚ¨Z9$# ÇÊÉÈ
10.  Dan kami Telah menunjukkan kepadanya dua jalan[1578],AL-BALAD

[1578]  yang dimaksud dengan dua jalan ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan.

91.UNTA TUHAN
tA$s)sù öNçlm; ãAqßu «!$# sps%$tR «!$# $yg»uŠø)ßur ÇÊÌÈ
13.  Lalu Rasul Allah (Saleh) Berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".ASY-SAMS

92.HARTA YANG SIA-SIA
$tBur ÓÍ_øóムçm÷Ztã ÿ¼ã&è!$tB #sŒÎ) #¨Šts? ÇÊÊÈ
11.  Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia Telah binasa.AL-LAIL

93.KEKURANGAN
x8yy`urur Wxͬ!%tæ 4Óo_øîr'sù ÇÑÈ
8.  Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.AZH-ZHUHA

94.NAIK DERAJAT
$uZ÷èsùuur y7s9 x8tø.ÏŒ ÇÍÈ
4.  Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu[1585],ASY-SYARH

[1585]  meninggikan nama nabi Muhammad s.a.w di sini maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada nabi termasuk taat kepada Allah dan lain-lain.

95.DERAJAT YANG RENDAH
¢OèO çm»tR÷ŠyŠu Ÿ@xÿór& tû,Î#Ïÿ»y ÇÎÈ
5.  Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),AT-TIN

96.MAHA MELIHAT
óOs9r& Ls>÷ètƒ ¨br'Î/ ©!$# 3ttƒ ÇÊÍÈ
14.  Tidaklah dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?AL-‘ALAQ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman