Kamis, 20 Juli 2017

BERSABARLAH !


15.Kajian Syawal
😎MAHALNYA BERSABAR🌑🌒🌔

1.Perintah memintak pertolongan kepada Allah swt dengan kesabaran dan shalat,berdoa dan berdzikrullah.
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮﺍ ﺑِﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻭَﺍﻟﺼَّﻼﺓِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻣَﻊَ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ‏(١٥٣ )
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah
sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(Qs Al Baqarah : 153)
2.Perintah bersabar dan bertaqwa kepada Allah swt agar orang beriman beruntung dunia akhirat.
ﻳَﺎﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺀَﺍﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺻْﺒِﺮُﻭﺍ ﻭَﺻَﺎﺑِﺮُﻭﺍ ﻭَﺭَﺍﺑِﻄُﻮﺍ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian
dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah
bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan
bertakwalah kepada Allah supaya kalian
beruntung.”
(Aali ‘Imraan:200)
3.Allah swt senantiasa akan menguji kepada hambaNya dengan berbagai ujian dan cobaan dan kabar gembira bagi orang-orang yang betsabar.
ﻭَﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧَّﻜُﻢْ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻮْﻑِ ﻭَﺍﻟْﺠُﻮﻉِ ﻭَﻧَﻘْﺺٍ ﻣِﻦَ ﺍﻷَﻣْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻷَﻧْﻔُﺲِ ﻭَﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada
kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang
sabar.” (Al-Baqarah:155)
4.Pertanda orang-orang bertaqwa adalah bersabar dalam kondisi kesempitan atau lainnya dengan istiqamah.
ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺄْﺳَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟﻀَّﺮَّﺍﺀِ ﻭَﺣِﻴﻦَ ﺍﻟْﺒَﺄْﺱِ ۗ ﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺪَﻗُﻮﺍ ۖ ﻭَﺃُﻭﻟَٰﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘُﻮﻥَ
“Dan, orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah
orang-orang yang benar (imannya), dan mereka
itulah orang-orang yang bertaqwa”.
[Al-Baqarah : 177]
5.Orang sabar dicintai Allah swt.
ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ
“Dan, Allah mencintai orang-orang yang sabar”.
[Ali Imran : 146]
6.Balasan orang sabar dengan balasan terbaim.
ﻭَﻟَﻨَﺠْﺰِﻳَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺻَﺒَﺮُﻭﺍ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ
“Dan, sesungguhnya Kami akan memberi balasan
kepada orang-orang yang sabar dengan pahala
yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”.
[An-Nahl : 96]
7.Orang sabar mendapat pahala tanpa batas.
ﻧَّﻤَﺎ ﻳُﻮَﻓَّﻰ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮُﻭﻥَ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang
bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka
tanpa batas”.
[Az-Zumar : 10]
8.Sebaik-baik tempat bagi orang sabar,surga.
ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﻳَﺪْﺧُﻠُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣِّﻦ ﻛُﻞِّ ﺑَﺎﺏٍ ﺳَﻠَﺎﻡٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﺑِﻤَﺎ
ﺻَﺒَﺮْﺗُﻢْ ۚ ﻓَﻨِﻌْﻢَ ﻋُﻘْﺒَﻰ ﺍﻟﺪَّﺍﺭِ
“Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat
mereka dari semua pintu, (sambil
mengucapkan) :’Salamun ‘alaikum bima
shabartum’. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu” [Ar-Ra’d : 23-24]
😎SABAR ALA SUFI🌑🌘🌕
Imam Ali bin Abu Thalib as mengatakan, "Hubungan
antara sabar dengan iman adalah seperti hubungan
antara kepala dengan badan."
Abul Qasim al Hakim menjelaskan, "Firman Allah swt,
'Dan bersabarlah,' adalah perintah untuk beribadat,
dan firman Nya, 'Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah,'
(Q.s. An Nahl: 127) adalah untuk ubudiyah. Barangsiapa naik dari
derajat 'bagi Mu' menuju derajat 'dengan Mu', maka ia
telah beralih dari derajat ibadat ke ubudiyah.
Dzun Nuun berkata, "Sabar adalah menjauhi
pelanggaran dan tetap bersikap rela sementara
merasakan sakitnya penderitaan, dan sabar juga
menampakkan kekayaannya ketika ditimpa kemiskinan
di lapangan kehidupan."
Ruwaym berkata, "Sabar adalah meninggalkan keluh
kesah."
Dzun Nuun berkata, "Sabar adalah meminta
pertolongan kepada Allah swt."
Syeikh Abu Ali ad Daqqaq mengatakan, "Sabar adalah
seperti namanya. "
Ibnu Atha' berkata, "Sabar adalah tetap tabah dalam
malapetaka dengan perilaku adab." Dikatakan, "Sabar
adalah fana jiwa dalam cobaan, tanpa keluhan."
😎BELAJAR BERSABAR🌎🌍🌏
1.Hidup ini tempat ujian dan cobaan khususnya bagi orang-orang yang beriman.
2.Para nabi dan rasul berat ujian dan cobaannya tapi mereka sabar dengan ikhlas dan tetap berjihad dijalan Allah dengan istiqamah.
3.Sungguh besar dan agung balasan bagi orang beriman dan sabar beragama,mereka tetap bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa.
4.Kita wajib berlindung dan berdoa dengan ikhlas dan istiqamah kepada Allah swt agar mendapat pertolonganNya dengan sabar dan shalat,berdoa dan banyak dzikrullah.
*TANPA KESABARAN DAN BERDOA HIDUP MENJADI OPTIMIS DAN MUDAH BERBURUK SANGKA SERTA KANDAS APA YANG DIINGINKAN*
Wallah a`lam bishawab
SEMOGA BERGUNA. AAMIIN
WASSALAM
ANAK BANGSA
😎😍🇮🇩
READ MORE - BERSABARLAH !

MAU SURGA


16.Kajian Syawal
😎KUNCI SURGA🌎🌍🌕

Setiap muslim pasti punya keinginan kaya di dunia atau lainnya dan ingin masuk surga di akhirat. Kenginan tersebut wajar,tapi masalahnya sanggupkah menjadi orang kaya yang dermawan dengan ikhlas atau menjadi orang miskin yang bertaqwa dan sabar.
Kaya atau miskin itu ujian dan cobaan hidup yang terpenting cara menyikapinya dengan syukur atau sabar.
Sungguh beruntung orang beriman yang mati dalam kaadaan muslim dan bertaubat dengan beraqidah laa ilaaha illah dakhalal jannah,boleh jadi bisa akhir kalamnya kalimat tsb atau tidak mengucapkannya tapi hatinya beraqidah kalimat tsb.
Semua itu tergantung iman dan amal shalihnya dengan rahmat dan ridha Allah swt.
Beragam syahid orang beriman di dunia ini.
1.Balasan rezki bagi orang yang mati syahid dalam peparangan.
ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺤْﺴَﺒَﻦَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻗُﺘِﻠُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻣْﻮَﺍﺗًﺎ ﺑَﻞْ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀٌ ﻋِﻨْﺪَ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻳُﺮْﺯَﻗُﻮﻥَ
“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang
gugur di jalan Allah itu mati bahkan mereka hidup di
sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki.”
(QS. Ali Imran: 169)
2.Mati dalam kaadaan bertauhid balasannya surga.
ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﺁﺧِﺮُ ﻛَﻼَﻣِﻪِ ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﺩَﺧَﻞَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ
“Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat ‘La ilaaha
illallah’ dia akan masuk surga. ” (HR. Abu Daud 3118)
3.Orang beriman mati pada hari jumat atau malamnys balasannya terhindar dari siksa kubur.
ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻳَﻤُﻮْﺕُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺃَﻭْ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺇِﻻَّ ﻭَﻗَﺎﻩُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﺘْﻨَﺔَ ﺍﻟْﻘَﺒْﺮِ
“Apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jum’at atau malam Jum’at, maka Allah akan
menjaganya dari pertanyaan kubur.”
(HR. Ahmad
6582, Turmudzi 1095, dan yang lainnya)
4.Macamnya mati syahid...
ﻣَﻦْ ﻗُﺘِﻞَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻓِﻲ ﺍﻟﻄَّﺎﻋُﻮﻥِ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﻣَﻦْ ﻣَﺎﺕَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻄْﻦِ
ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺍﻟْﻐَﺮِﻳﻖُ ﺷَﻬِﻴﺪٌ
“Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa
yang mati (tanpa dibunuh) di jalan Allah dia syahid,
siapa yang mati karena wabah penyakit Tha’un, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid.
Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid.” (HR. Muslim 1915).
ﻣَﻦْ ﻗُﺘِﻞَ ﺩُﻭﻥَ ﻣَﺎﻟِﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺷَﻬِﻴﺪٌ
“Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka
dia syahid.”
(HR. Bukhari 2480).
ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓُ ﺳَﺒْﻊٌ ﺳِﻮَﻯ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ : ﺍﻟْﻤَﻄْﻌُﻮﻥُ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺍﻟْﻐَﺮِﻕُ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺻَﺎﺣِﺐُ ﺫَﺍﺕِ
ﺍﻟْﺠَﻨْﺐِ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺍﻟْﻤَﺒْﻄُﻮﻥُ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺻَﺎﺣِﺐُ ﺍﻟْﺤَﺮِﻳﻖِ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﻤُﻮﺕُ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟْﻬَﺪْﻡِ ﺷَﻬِﻴﺪٌ، ﻭَﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﺗَﻤُﻮﺕُ ﺑِﺠُﻤْﻊٍ ﺷَﻬِﻴﺪٌ
“Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada tujuh: mati karena tha’un syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk
syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena
terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan
syahid.” (HR. Abu Daud 3111 dan dishahihkan Al-Albani).
😎KHUSNUL KHATIMAH😔😊😍
[17/6 06.01] Ustat Bpk Bakar Hakim: *HASIL SURVEY Ustad KOMARUDIN*
(Pensiunan RS Islam Jakarta Bagian Kerohanian)
*"Lafadz LaiIaha ilallah dan Sakaratul Maut"*
Survei ini disampaikan dalam sebuah ceramah yang diisi (bukan penceramah kondang dan mahal) tapi oleh ustadz Komarudin pensiunan pegawai RS Islam Jakarta bagian kerohanian.
Salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab beliau adalah membimbing seseorang untuk mengucapkan kalimat *LA ILAHA ILLALLAH* di saat sedang Sakaratul Maut.
Beliau melakukan survey/ riset kecil2an yang hasilnya sangat mengejutkan sbb :
dari 1.000 orang yang sedang mengalami sakaratul maut, Hanya 7 % saja yang mampu mengucapkan Kalimat *LA ILAHA ILLALLAH*.
selebihnya tidak mampu, atau hanya 70 orang saja dari 1.000 orang yang mampu mengucapkan *LA ILAHA ILLALLAH*. Nauzubillahiminzalik....
Kemudian Ustadz Komarudin ini bertanya kepada pihak keluarga dari 70 orang yang meninggal tersebut.
Apa saja kegiatan sehari-hari almarhum/almarhumah ini semasa hidupnya ???
Ternyata jawaban dari pihak keluarga semua rata2 hampir sama, yaitu:_
1. Almarhum/almarhumah ini semasa hidupnya selalu menjaga sholatnya
2. Selalu membaca Al- Qur'an.
3. Selalu tulus dan ikhlas/ Istiqomah dalam bersedekah, meskipun hanya Rp 5.000 perhari.
4. Tidak memakan harta dengan cara yang batil.
5. Tidak memutus tali silahturrahmi dengan siapapun.
Kesimpulan Survey:
Ternyata Perkara mengucapkan kalimat *LA ILAHA ILLALLAH* di saat *Sakaratul Maut* bukanlah Perkara yang Mudah dan Sepele, tetapi ternyata sangat sedikit orang yang mampu melakukannya.
Semoga Survey ini bermanfaat & bisa kita jadikan *Muhasabah*,  serta dapat menjadikan kita ketika dipanggil oleh-Nya, termasuk orang-orang yang mendapatkan #Husnul Khotimah#
*JANGAN SEPELEKAN......!!!*
Mari kita persiapkan dengan baik *Mulai Sekarang* In syaa Allah jika ajal datang menjemput, kita bisa tersenyum dan mengucapkan #LA ILAHA ILLALLAH# dengan Lancar, dan wafat dgn #HUSNUL KHOTIMAH#......
😎DZIKIR MAUT🌑🌒🌔
1.Menerima ajaran Islam secara kaffah dan mengamalkannya dengan ikhlas.
2.Ingin mati dalam kesyahidan, kaadaan beriman dan bertaubat.
3.Banyak berwirid tahlil disamping dzikir lainnya dengan istiqamah.
4Shalat berjamaah,bersedekah,baca Quran,berdakwah dan ibadah lainnya.
5.Bershalawat,beristighfar dan berdoa bikhusnil khatimah.
Wallah a`lam bishawab
*KEMATIAN KHUSNUL KHATIMAH ATAS RIDHANYA DENGAN IKHLAS BERAGAMA DAN JUJUR*
WASSALAM
ANAK BANGSA
😎😍🇮🇩
READ MORE - MAU SURGA

MASA DEPAN


17.KAJIAN SYAWAL
😎SUKSES MASA DEPAN🎤🎤🎤

Setiap manusia punya cita-cita hidup kaya raya dan terhormat,dermawan atau bakhil tergantung iman dan pemahaman agamanya.
Orang beriman cita-citanya hasanah dunia dan hasanah akhirat serta selamat dari api neraka tentu dengan bekal iman dan amal shalih. Hasanah dunia dengan memakan yang halal,keluarga shalih shalihah dan rezki halalan thaiyibah dan rajin beramal shalih.
Hidup sukses dan berkah dapat diraih dengan ikhlas beribadah dan andil mendakwahkan Islam.
Bagaimana cara mendapatkan sukses dunia dan akhirat ?
1.Menerima ajaran Islam secara totalitas dengan ikhlas mengamalkannya.
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍْ ﺍﺩْﺧُﻠُﻮﺍْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴِّﻠْﻢِ ﻛَﺂﻓَّﺔً ﻭَﻻَ ﺗَﺘَّﺒِﻌُﻮﺍْ ﺧُﻄُﻮَﺍﺕِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﺪُﻭٌّ ﻣُّﺒِﻴﻦٌ
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
(QS Al-Baqarah, 2/208)
Imam At-Thabari dalam tafsirnya memilih pendapat
yang menafsirkannya: “Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya.” Iapun menyitir atsar lainnya dari
Mujahid, Qatadah, Ibnu Abbas, As-Suddiy, Ibnu Zaid dan Adh-Dhahhak yang berpendapat demikian. Ini
pula pendapat Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, demikian pula Imam Al-Baghawi, dan pengarang
kitab Fathul Qadir.
2.Beriman kepada yang ghaib dan mendirikan shalat...
ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﻐَﻴْﺐِ ﻭَﻳُﻘِﻴﻤُﻮﻥَ ﺍﻟﺼَّﻼﺓَ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ o ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏُ ﻻ ﺭَﻳْﺐَ ﻓِﻴﻪِ ﻫُﺪًﻯ ﻟِﻠْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ oﺍﻟﻢ
o ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻤَﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻚَ
ﻭَﺑِﺎﻵﺧِﺮَﺓِ ﻫُﻢْ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮﻥَ o
ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻫُﺪًﻯ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
“Alif Laam Miim. Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada
keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan
menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang
beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah
diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang
telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka
itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.”
(Q.S. Al-Baqoroh : 1-5)
3.Berbagi dan bersedekah...
ﻓَﺂﺕِ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ ﺣَﻘَّﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤِﺴْﻜِﻴﻦَ ﻭَﺍﺑْﻦَ ﺍﻟﺴَّﺒِﻴﻞِ ﺫَﻟِﻚَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻭَﺟْﻪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.
Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang
mencari keridaan Allah; dan mereka itulah
orang-orang beruntung.” (Q.S. Al-Rum (30) : 38)
4.Mencontoh jihad Rasulullah saw dengan harta dan jiwa karena Allah swt.
ﻟَﻜِﻦِ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝُ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣَﻌَﻪُ ﺟَﺎﻫَﺪُﻭﺍ ﺑِﺄَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ
ﻭَﺃَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕُ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
“Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman
bersama dia, mereka berjihad dengan harta
dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung.”
(Q.S. Al-Taubah (9) : 88)
5.Mengajak beramal makruf dan nahi mungkar.
ﻭَﻟْﺘَﻜُﻦْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺃُﻣَّﺔٌ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻳَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ
ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan
umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah
dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
(Q.S. Ali Imran (3) : 104)
😎RUMAH MASA DEPAN💕💕💕
[17/6 06.01] Ustat Bpk Bakar Hakim: *Lihat kubur Luangkan waktu hanya  2 menit aja buat bacanya* :
*Nasihat Kubur:*
1). Aku adalah tempat yg paling gelap di antara yg gelap, maka terangilah aku dengan *TAHAJUD*
2). Aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan ber *SILATURAHIM.*
3). Aku adalah tempat yang paling sepi maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca *AL-QUR'AN.*
4). Aku adalah tempatnya binatang2 yang menjijikan maka racunilah ia dengan Amal *SHODAQOH,*
5). Aku yg menjepitmu hingga hancur  bilamana tidak Shalat, bebaskan jepitan itu dg *SHALAT*
6). Aku adalah tempat utk merendammu dg cairan yg sangat amat sakit, bebaskan rendaman itu dg *PUASA..*
7). Aku adalah tempat Munkar & Nakir bertanya, maka Persiapkanlah jawabanmu dengan Perbanyak mengucapkan Kalimat *"LAA ILAHA ILALLAH"...*
Kirim  ini semampumu dan seikhlasmu kepada sesama Muslim, sampaikanlah walau hanya pada 1 org..
*SYETAN TERUS BISIKIN >=)*
*"UDAAAAHLAAH,, GAK USAH DI SEBARIN*, gak penting kok, BUANG2 WAKTU aja, gak akan di baca kok...
*SEKECIL* apapun amal ibadah, Allah SWT menghargainya PULUHAN kali lipat...
Smga kita semua termasuk dlm golongan org2 yang bertaqwa,, aamiin... tolong baca sebentar ajas Kita dzikir sebentar ingat اَللّهُ ... *"Subhanallah, Walhamdulillah WalailaHa ilallah Allahu-Akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim”*
آمِّيْنَ آمِّيْنَ آمِّيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
Wallah a`lam bishawab
*BERIBADAH DAN BERAMAL SHALIH SEJATINYA MEMBANGUN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK DAN BAHAGIA DUNIA AKHIRAT ATAS RIDHANYA*
SEMOGA BERGUNA. AAMIIN
WASSALAM
ANAK BANGSA
😎😍🇮🇩
READ MORE - MASA DEPAN

GALAU


18.Kajian Syawal
😎FIKIRAN GALAU🌍🌎🌑

1.Larangan galau...
ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻬِﻨُﻮﺍ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺤْﺰَﻧُﻮﺍ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢُ ﺍﻟْﺄَﻋْﻠَﻮْﻥَ ﺇﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ
ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah
(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman ”
(QS. Ali Imron: 139).
2.Jahat dan kebaikan adalah bahan ujian dan cobaan hidup.
ﻭَﻧَﺒْﻠُﻮﻛُﻢْ ﺑِﺎﻟﺸَّﺮِّ ﻭَﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻓِﺘْﻨَﺔً ۖ ﻭَﺇِﻟَﻴْﻨَﺎ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮﻥَ
“Wahai manusia, Kami akan menguji kalian dengan
kesempitan dan kenikmatan, untuk menguji iman
kalian. Dan hanya kepada Kamilah kalian akan kembali”
(QS. Al-Anbiya: 35).
3.Nasib manusia silih berganti terkadang jaya dan atau sebaliknya,takdir yang harus dijalani dengan rasa syukur dan sabar.
ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﺄَﻳَّﺎﻡُ ﻧُﺪَﺍﻭِﻟُﻬَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﻭَﻟِﻴَﻌْﻠَﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻳَﺘَّﺨِﺬَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺷُﻬَﺪَﺍﺀَ ۗ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦ
“Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami
pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat
pelajaran); dan supaya Allah ingin memberi bukti
kebenaran kepada beriman (dengan orang-orang kafir)
dan menjadikan sebagian diantara kalian sebagai
syuhada’. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”
(QS. Ali Imran: 140).
4.Nabi Ysuf as berjurhat kepada Allah swt tentang nasibnya.
ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺃَﺷْﻜُﻮ ﺑَﺜِّﻲ ﻭَﺣُﺰْﻧِﻲ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ
“Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan
penderitaan dan kesedihanku ”
(QS. Yusuf: 86).
5.Tertawa dan menangis datang dariNya.
ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ ﺃَﺿْﺤَﻚَ ﻭَﺃَﺑْﻜَﻰٰ
“Dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan
menangis”
(QS. An-Najm: 43).
6.Pertanda iman yang mantap adalah gembira dengan kebaikannya dan bersedih dengan keburukannya.
ﻣَﻦْ ﺳَﺮَّﺗْﻪُ ﺣَﺴَﻨَﺎﺗُﻪُ ﻭَﺳَﺎﺀَﺗْﻪُ ﺳَﻴِّﺌَﺎﺗُﻪُ ﻓَﻬُﻮَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ
“Barangsiapa yang merasa bergembira karena amal
kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya,
maka ia adalah seorang yang beriman”
(HR. Tirmidzi).
7.Larangan bersedih.
ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺤْﺰَﻥْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ
“Dan janganlah kamu berduka cita terhadap
mereka”
(QS. An-Nahl: 127).
8.Allah swt bersama orang yang tegar dengan imannya.
ﻟَﺎ ﺗَﺤْﺰَﻥْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻣَﻌَﻨَﺎ ۖ
“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah
beserta kita”
(QS. At-Taubah: 40)
9.Rasa duka cita berlebihan datang dari setan.
ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟﻨَّﺠْﻮَﻯٰ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﻟِﻴَﺤْﺰُﻥَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ
“Sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu adalah dari
syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita”
([QS. Al-Mujadalah: 10]. Madaarijus Saalikiin hal: 1285).
10.Kekasih Allah swt tidak takut dan tidak sedih kepada selainNya.
ﻟَﺎ ﺧَﻮْﻑٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟَﺎ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮﻥَ
“Mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati”
(QS. Al-Baqarah: 38)
11.Istiqamah berlindung dan berdoa.
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ..
“Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari gundah
gulana dan rasa sedih…” (HR. Bukhari dan Muslim).
😎MENYIKAPI GALAU
ALA SUFI💕💕💕
Pertama, senantiasa mengingat dan menyebut
( dzikr ) nama Allah tanpa putus. Sejatinya Allah senang sekali disebut dan dipuji, bahkan
penciptaan mahluk oleh-Nya adalah memang
untuk tujuan itu. Berdzikir haruslah dilakukan
secara countinue, di mana pun, kapanpun, dan bagaimanapun cara dan keadaannya. Ini adalah terapi yang paling inti dan penting bagi seorang
hamba untuk menyucikan jiwa dari segala kotoran nafsu amarah untuk bisa menjadi lebih
dekat dengan-Nya.
Kedua, melayani dan
mencintai sesama, termasuk dalam hal ini
saling mengingatkan dalam kebaikan, tidak suka mencela dan membuka aib orang lain, tidak menggunjing dan apapun yang bisa melukai
perasaan orang lain.
Ketiga, tidak melawan
perlakuan buruk. Termasuk di sini upaya
balas dendam adalah suatu hal yang amat
dilarang, meski seseorang terkadang dizalimi, bukan berarti dia harus menzalimi pula. Hal ini
meniscayakan bagaimana seseorang membalas
segala sesuatu dengan kebaikan.
Keempat,
selalu bersikap baik dan positif kepada semua
mahluk Allah (bukan hanya pada manusia),
termasuk hewan dan alam sekitar. Sebab
perbuatan buruk terhadap mahluk Allah berarti menyalahi prinsip ekuilibrium ( tawazun) alam raya. (https://haukil wordpress.com)
😎BELAJAR TENANG HATI🌷🌹🌺
1.Bertaubat dari kebiasaan yang tidak terpuji.
2.Baik sangka kepada Allah swt.
3.Shalat berjamaah dan banyak berdzikir,khususnya bershalawat serta beristighfar.
4.Berlindung dan berdoa kepada Allah swt dengan istiqamah.
5.Hasbunallah wa nikmal wakiil nikmal maulaa wa nikman nashiir.
*JANGAN GALAU BERLEBIH NANTI HIDUP MENJADI RUGI*
Wallah a`lam bishawab
SEMOGA BERGUNA. AAMIIN
WASSALAM
ANAK BANGSA
😎😍🇮🇩
READ MORE - GALAU
 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman