Senin, 30 November 2015

IMAM ABU HANIFAH

MENGENAL IMAM ABU HANIFAH ?


Muqaddimah
Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. Ia lahir PADA Tahun 80 H / 699 M di Anbar, kota Yang termasuk Bagian Dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal Dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal Dari Kabul, Afganistan Yang sebelumnya MASUK Bagian wilâyah Persia. Ketika Tsabit Masih hearts Kandungan, besarbesaran Dibawa KE Kufah Dan Menetap here Hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha Bersama anaknya Tsabit berkunjung Kepada Ali bin Abi Thalib, with Serta Merta kedua orangutan Suami didoakan agar mendapat keturunan Yang luhur Dan mulia.

Abu Hanifah Tumbuh di kota Kufah. Di kota Suami besarbesaran Mulai belajar menimba ilmu sebanyak Dan-banyaknya. Selain PERNAH melakukan pengembaraan KE Basrah, Makkah Dan Madinah hearts Rangka mengembangkan Wawasan Dan memperluas Ilmu Pengetahuan Yang Telah diperolehnya.

Imam Abu Hanifah mempunyaï Ramai murid Yang Masyhur seperti Abu Yusuf, Asad bin `Amr, Al-Qasim bin Ma`n, Zafr bin Al-Huzayl, Al-Walid bin Aban, Abu Bakar Al-Hazliy, Ya`qub bin Ibrahim Al- Ansariy Al-Kufiy, Muhammad bin Al-Hasan bin Asy-Syaybaniy dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'iy Al-Kufiy.

Aliran mazhab Imam Abu Hanifah, dikenali DENGAN nāma Mazhab Hanafiy. Sejak besarbesaran Muncul, besarbesaran tersebar Luas Dan BeGiTu berpengaruh di Irak. Mazhab Hanafiy ialah mazhab Rasmi Dawlah `Usmaniyyah, Dan Masih berpengaruh di negara-gatra bekas jajahan Dawlah` Usmaniyyah seperti Mesir, Suriah, Lubnan, Bosnia Dan Turki.

Ayah dan Ibu Imam Abu Hanifah ?
Ayahanda kepada Imam Abu Hanifah ialah Thabit bin Zautha. Beliau merupakan ahli perniagaan yang terkenal satu-satunya pada ketika itu. Keberjayaan beliau ini adalah diwarisi daripada ayahandanya iaitu, Zautha bin Mah yang merupakan seorang ahli perniagaan yang kaya raya dari hasil perniagaan pakaian.
Zautha juga sahabat erat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh kerana rapatnya persahabatan dengan Sayyidina Ali, Zautha sering memberi kepada Sayyidina Ali berbagai-bagai hadiah hasil dari keuntungan perniagaannya.
Beliau sangat memikirkan tentang ibunya. Oleh kerana itu, beliau tidak terlepas dari mengajak ibunya dan sentiasa membawa ibunya ke majlis-majlis ilmu pengetahuan. Sebagaimana diceritakan oleh muridnya, Imam Abu Yusuf katanya, “Abu Hanifah sering membawa ibunya bersama-sama menunggang keldai ke majlis Imam Umar bin Zar kerana menunaikan kehendak ibunya kerana ibunya gemar menghadiri majlis ilmu ulama’ ini. Abu Hanifah juga pernah bercerita kepadaku bahawa dia pernah bertanya sesuatu soalan kepada tuan guru itu semata-mata kerana keinginan ibunya agar beliau berbuat demikian. Ini menyebabkan gurunya itu hairan dan bertanya semula kepada Imam Abu Hanifah kenapakah sampai terjadi hal demikian? Sedangkan Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama’ besar yang boleh berfatwa. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, “Sesungguhnya ibunya yang minta berbuat begini.”

Kitab2 Bilau ?
Sejarah Imam Abu Hanifah tidak ada menyebut bahawa beliau ada mengarang kitab-kitab untuk membukukan hasil ijtihad beliau. Yang jelas ialah semua kitab-kitab mazhab beliau adalah dikarang oleh para murid beliau terutama Imam Abu Yusuf dan lebih-lebih lagi Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani.
Tidak dapat dipastikan apakah sebabnya Imam Abu Hanifah tidak mengarang sebuah kitab pun. Apakah kerana beliau kurang berminat dalam kerja karang mengarang atau kerana beliau terlalu sibuk dengan belajar, berfikir, berniaga, berdebat dan beribadat? Beliau banyak melakukan solat sunat siang dan malam serta banyak pula membaca al-Quran.
Diantara kitab-kitab di dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang terbesar ialah Kitab al-Kharaj yang dikarang oleh murid beliau menjadi qadhi qaudhah, iaitu Ketua Qadhi pada zaman Khalifah Harun ar-Rashid. Kitab al-Kharaj ini telah menjadi sumber rujukan di dalam bidang hukum di dalam Mazhab Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi).
Selain Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah tokoh Mazhab Hanafi yang paling banyak mengarang kitab untuk menyebarkan ajaran-ajaran mazhab Imam Abu Hanifah kepada masyarakat. Diantara kitab-kitab karangan beliau ialah Kitab al-Mabsut, Kitab az-Ziyadat dan lain-lain. Manakala Imam Hasan bin Ziyad pula mengarang Kitab al-Mujarrad dan masih banyak lagi kitab-kitab eqah mazhab ini dikarang.
PADA Saat beliau Masih Hidup, masalah-masalah Agama dan buah fikirannya tersebut dicatat Diposkan sahabatnya, dikumpulkan berikut JUGA PAHAM mereka Sendiri, Yang kemudian disebut SEBAGAI "mazhab Imam Hanafi". Dalam usaha ITU, ulama Hanafiyah membagi hasil temuan Yang mereka kumpulkan ITU dibagi Kepada 3 Tingkatan, Yang tiap-tipa Tingkatan ITU merupakan Suatu Kelompok Yaitu:
1. Tingkat Pertama dinamakan Masailul -Ushul (masalah-masalah pokok)
Merupakan Suatu kumpulan kitab Yang Bernama Zhaahirur Riwayat Yaitu Pendapat-Pendapat Abu Hanifah Yang Terdapat hearts kumpulan kitab ITU mempunyai Riwayat Yang Diyakini kebenarannya KARENA diriwiyatkan Diposkan murid-murid Dan sahabat-sahabat beliau Yang terdekat Dan kepercayaannya. Kitab zhahirur Riwayat dihimpun Diposkan Imam Muhammad bin Hasan terdiri differences 6 kitab Yaitu:
Sebuah. Kitab Al Mabsuth (Terhampar)
b. Kitab Al-Jaami'ush Shaghir (Himpunan kecil)
Diposkan diriwayatkan Isa bin Abban Dan Muhammad bin Sima'ah Yang keduanya murid Muhammad bin Hasan.kitab Suami dimulai DENGAN bab shalat. KARENA sistematika kitab Suami TIDAK Teratur, Maka disusun Kembali Diposkan Al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad Adalah-Dabbas
c. Kitab Al Jaami'ul Kabir (Himpunan Besar). Kitab inisial sama DENGAN Al-Shaghir Jaami'ush Hanya uraiannya LEBIH Luas.
d. Kitab As-Sairu Al-Shaghir (Sejarah Hidup kecil). Berisi TENTANG jihad (hukum Perang)
e. Ktab As-Sairul Kabiir (Sejarah Hidup besar). Berisi masalah-masalah fiqih Yang Ditulis oleh Muhammad bin Hasan
f. Kitab Az-Ziyaadat. [1]
Keenam buku tersebut dikumpulkan hearts Mukhtashar al-Kafi Yang disusun Diposkan Abu Fadhal Al-Muruzi. [2]
2. Tingkat kedua ialah kitab Masaa-ilun Nawadhir (Persoalan langka)
Merupakan Persoalan Yang diriwiyatkan Dari pasa pemuka mazhab di differences, tetapi TIDAK diriwayatkan hearts buku-buku Yang Sudah disebut Tadi, hearts diriwayatkan buku-buku berbaring Yang Ditulis oleh Muhammad, seperti Al-Kisaniyat, Al-Haruniyyat, Al-Jurjaniyyat, Al-Riqqiyyat , Al-Makharij Fil Al-Hayil Dan Ziyadat Al Ziyadat Yang Diposkan diriwayatkan Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku Mengenai fiqih Yang diimlakan (didiktekan) Diposkan Muhammad. Riwayat seperti ITU JUGA disebut Ghair zhahir al-riwayah KARENA Pendapat-Pendapat ITU TIDAK diriwayatkan Dari Muhammad DENGAN Riwayat-Riwayat Yang zhahir (tegas) KUAT, Dan shahih seperti buku-buku PADA Kelompok Pertama. [3]
3. Tingkat Yang Ketiga dinamakan Al-Fatawa Al-Waaqi'aat (Kejadian Dan fatwa)
Merupakan kumpulan Pendapat sahabat-sahabat Dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku Pertama Mengenai al-Fatawa ialah Al-Nawazil Ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Penghasilan kena pajak ITU sekelompok Syaikh menulis buku yang lain seperti Majmu 'al-Nawazil wa al-Waqiat Yang Ditulis oleh Al-Nathifi dan Al-Waqiat Yang Ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud. [4]
Dalam Bidang fiqih ADA kitab Al Musnad kitab Al-Makharij Dan Fiqih Al-Akbar, Dan hearts masalah aqidah ADA kitab al-Fiqh Al-Asqar. Dalam Bidang ushul fiqih buah Pikiran Imam Abu Hanifah, DAPAT dirujuk ANTARA Lain hearts Ushul as-Sarakhsi Diposkan Asy-Sarakhsi Dan Kanz al-Wusul ila ilm al usul karya Imam al-Bazdawi. [5]
Sifat2 Peribadi Beliau ?

a.Imam Abu Hanifah mempunyai Ilmu Pengetahuan Yang amat Tinggi.
b.Beliau Berani Menghadapi Segala Bentuk cabaran untuk review menegakkan   Kebenaran.
c.Beliau JUGA Suka menghulurkan Bantuan Kepada sesiapa Saja Yang   memerlukan Bantuan Tanpa mengira Usia, pangkat Dan darjat.
d.Imam Abu Hanifah seorang yang Rajin berusaha Dan bercita-cita Tinggi   hearts hidupnya.
e.Beliau seorang yang bertakwa Kepada Allah SWT, warak, qana'ah Dan   TIDAK tamak PADA harta Kekayaan.
f.Beliau JUGA Seorang abid Yang KUAT beribadat Dan berpegang teguh PADA   Ajaran Islam.

Metode Istinbath Hukum Beliau ?

Metode Yang dipakainya ITU jika kitd rincikan Maka ADA Sekitar 7 Ushul istinbath Yang Diposkan digunakan Imam Abu Hanifah: al-Qur'an; Sunnah, Ijma ', Perkataan shahabat, Qiyas, Istihsan Dan' Urf (Adat).
1. Al-Qur'an, Abu Hanifah Memandang al-Qur'an SEBAGAI Sumber Pertama Pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya Saja beliau BERBEDA DENGAN sebagian mereka hearts menjelaskan Maksud (dilalah) al-Qur'an tersebut, seperti hearts masalah mafhum mukhalafah.
2. Sunnah / Hadits, Imam Abu Hanifah JUGA Memandang Sunnah SEBAGAI Sumber hukum kedua Penghasilan kena pajak al-Qur'an sebagaimana imam-mam Yang lain. Yang BERBEDA Adalah beliau menetapkan Syarat-Syarat Khusus hearts penrimaan SEBUAH hadits (mungkin Bisa Dilihat di Ushul Fiqh), Yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah Bukan Saja menilai SEBUAH hadits Dari Sisi Sanad (perawi), TAPI JUGA meneliti Dari Sisi Matan (isi) DENGAN hadits membandingkannya DENGAN hadits-hadits berbaring Dan kaidah-kaidah Umum Yang Telah baku Dan disepakati.
3. Ijma ', Imam Abu Hanifah mengambil Ijma' SECARA Mutlak Tanpa memilah-milih, namun Penghasilan kena pajak meneliti Kebenaran terjadinya Ijma 'tersebut.
4. Perkataan Shahabah, Metode beliau Adalah jika Terdapat Banyak perkataan Shahabah, Maka beliau mengambil Yang Sesuai DENGAN ijtihadnya Tanpa Harus Keluar Dari perkataan Shahabah Yang ADA ITU, Dan jika ADA beberapa Pendapat Dari Kalangan Tabi'in beliau LEBIH cenderung berijtihad Sendiri.
5. Qiyas, belaiu menggunakannya jika get permasalahan Yang TIDAK ADA nash Yang menunjukkan Solusi permasalahan tersebut SECARA Langsung ATAU TIDAK Langsung (dilalah isyarah ATAU thadhammuniyah). Disinilah Nampak Kelebihan Imam Abu Hanifah, hearts Mencari sebab (Ilat) hukum.
6. Istihsan, dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah Adalah orangutan Yang memucat seirng menggunakan istihsan hearts menetapkan hukum.
7.Urf, hearts masalh Suami Imam Abu Hanifah, JUGA termasuk orangutan Yang Banyak memakai 'urf hearts masalah-masalah furu' Fiqh, terutama hearts masalah sumpah (yamin), lafaz talak, Pembebasan budak, akad Dan Syarat.
PENILAIAN Para Ulama Terhadap Abu Hanifah  ?
Berikut inisial beberapa PENILAIAN para ulama TENTANG Abu Hanifah, diantaranya:
1. Yahya bin Ma'in Berkata, "Abu Hanifah Adalah orangutan Yang tsiqoh, dia TIDAK membicarakan hadits kecuali Yang dia hafal Dan TIDAK membicarakan apa-APA Yang TIDAK hafal". Dan hearts Waktu yang lain beliau Berkata, "Abu Hanifah Adalah orangutan Yang tsiqoh di hearts hadits". Dan dia JUGA Berkata, "Abu hanifah laa ba'sa bih, dia TIDAK berdusta, orangutan Yang jujur, TIDAK DENGAN tertuduh berdusta, ...".
2. Al-Qodhi Abu Yusuf Berkata, "Abu Hanifah Berkata, TIDAK selayaknya Bagi Seseorang berbicara TENTANG hadits kecuali apa-APA Yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya". Beliau JUGA Berkata, "Saya TIDAK Melihat hal Seseorang Yang Lebih Tahu TENTANG tafsir hadits Dan Tempat-Tempat Pengambilan fiqih hadits Abu Hanifah Dari".
3. Imam Syafii Berkata, "Barangsiapa Ingin mutabahir (memiliki ilmu Seluas lautan) hearts masalah fiqih hendaklah dia belajar ditunjukan kepada Abu Hanifah"
4. Fudhail bin Iyadh Berkata, "Abu Hanifah Adalah seorang yang faqih, Terkenal DENGAN wara'-nya, termasuk shalat Seorang Hartawan, sabar hearts belajar Dan mengajarkan ilmu, sedikit Bicara, menunjukkan Kebenaran DENGAN Cara Yang baik, menghindari Dari harta Penguasa". Qois bin Rabi 'JUGA mengatakan HAL Serupa DENGAN perkataan Fudhail bin Iyadh.
5. Yahya bin Sa'id al-Qothan Berkata, "Kami TIDAK mendustakan Allah swt, tidaklah Kami mendengar Pendapat Yang Lebih Baik Dari Pendapat Abu Hanifah, Dan Sungguh Banyak mengambil pendapatnya".
Ikhtitam
Sesungguhnya beliau merupakan seorang yang faaqih dan sangat cerdas,serta berpengetahuan,Imam Syafiey telah berguru dengan beliau ketikamana Imam Syafiey mengembara ke Iraq,dan Imam Syafiey telah berkata tentang beliau :”Sesungguhnya Muhammad Bin Al-Hasan dipenuhi hatinya dan matanya (dengan ilmu)” dan berkata juga : “Tidak pernah aku melihat sesiapa pun yang lebih a’lim tentang kitabullah selain Muhammad,seakan-akan diturunkan Al-Quran kepadanya” beliau berkata lagi : “Sesungguhnya aku telah menulis dari apa yang aku dapati dari Muhammad sebanyak bebanan unta,jika bukan kerana dia,tidaklah dibukakan kepadaku ilmu”
Footnote
[1] Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran, Jakarta: Erlangga, 1990, hal.78
[2] Wahbah Zahayly, Al Fiqh Al Islami Wa'adillatuh, (terj) Agus Efendi, Bahrudin Fanani, Zakat Kajian BERBAGAI Mazhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, cet. Pertama, hal.53
[3] Ibid, hal.53
[4] Ibid, hal.54
[5] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal.14
Sumber:1.http://shohifu.blogspot.co.id 2.http://hakamabbas.blogspot.co.id

5.https://alhammasiyy.wordpress.com
Jakarta 1/12/2015
READ MORE - IMAM ABU HANIFAH

HUKUM BELA NEGARA
MENDORONG BELA NEGARA KITA ?

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً ، فَأَىُّ ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا ، فَهْوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ »
Dari Abu Musa, ia berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas ia berkata, ada seseorang yang berperang (berjihad) untuk membela sukunya (tanah airnya); ada pula yang berperang supaya disebut pemberani (pahlawan); ada pula yang berperang dalam rangka riya’ (cari pujian), lalu manakah yang disebut jihad di jalan Allah? Beliaushallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu mulia (tinggi) itulah yang disebut jihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari no. 7458 dan Muslim no. 1904).
Muqaddimah
Islam adalah agama yang lengkap-komprehensif. Segala ajaran, arahan, dan larangannya merangkum segala aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya terdapat konsep mengenai bela negara. Banyak orang mengira bahwa konsep bela negara bertentangan dengan Islam yang mengharuskan berukhuwah antar sesama muslim tanpa ada sekat negara.
Bela negara merupakan salah satu perwujudan berukhuwah dalam Islam, yakni ukhuwah wathoniyah yang berarti mencintai dan bersaudara dengan yang sebangsa dan setanah air.
Dosen filsafat Islam Fakultas Dakwah UIN Bandung Wawan Gunawan, M Ud, menuturkan wujud bela negara di Indonesia oleh kaum muslimin sudah di gemakan sejak zaman kemerdekaan. “Pada saat itu peristiwa 10 November, Bung Tomo bersama para pembela tanah air lainnya, Ia bertakbir, menyerukan pembebasan tanah air dan mengusir para penjajah.”
Perintah  Menyeru Kebaikan  dan Jihad ?
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imron: 104).
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُُ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
“ Diwajibkan atas kalian berperang padahal hal itu kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal hal itu baik bagi kalian dan boleh jadi kalian menyenangi sesuatu padahal hal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui”. [QS. Al Baqarah :216].
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى اْلأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ اْلأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي اْلأَخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ . إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَتَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
“ Hai orang-orang yang beriman mengapa jika dikatakan kepada kalian,” Berangkatlah untuk berperang di jalan Allah kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu ? Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia padahal kenikmatan di dunia ini dibandingkan kenikmatan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat berperang niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan mengganti kalian dengan kaum yang lain dan kalian tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”[QS. At Taubah :38-39].
وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
“ Tidak selayaknya orang-orang yang beriman itu berangkat semua ke medan perang, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan untuk mendalami ilmu dan memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali supaya mereka mendapat peringatan.” (QS.
ِAt Taubah :122)
Pendapat Bela Negara ?
1.Menurut Didin, bela negara dirumuskan dalam beberapa konsep. Bagi kaum Muslim membela negara merupakan bagian dari kewajiban. Pihaknya mendapat masukan dari ormas Islam agar konsep bela negara ini lebih menukik dan kritis.

"Bagi yang menolak bela negara berarti belum menjadi muslim yang baik. Karena bela negara itu amanat agama. Bela negara adalah kewajiban bagi umat Muslim," ucap Didin.

2.Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI mengatakan ulama dan tokoh Muslim yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan MUI mendukung dan mendorong bela negara secara mental dan rohaniah. Pihaknya menengarai ada pergeseran lanskap kebudayaan Indonesia, dari bernuansa religius ke penguasaan aset negara oleh kelompok tertentu.

"Ada cengkeraman dari nilai-nilai luar, ekonomi, politik, bentuk penjajahan baru kepada kita. Oleh karena itu umat Muslim harus tampil di depan untuk berperan dan negara tidak mengenyampingkan," kata Din.
Dalam penyampaiannya, Nazarudin menjelaskan bahwa Bela Negara (BN) telah dimanifestaskan secara nyata dalam sejarah panjang lahirnya NKRI. Hal tersebut katanya tercermin dari sejarah panjang umat Islam Indonesia yang telah mengamalkan prinsip bela negara dalam bentuk cinta tanah air jauh sebelum era penjajahan, era perjuangan menegakkan kemerdekaan, dan era penegakan negara.
“Bagi umat Islam, Indonesia adalah pertaruhan janji dan komitmen kebangsaan. Maka umat Islam harus menjadi elemen terdepan dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia sebagai manifestasi komitmen kebangsaan (Dar al – ‘Ahdi), komitmen keselamatan (Dar as – silmi), komitmen kemaslahatan (Dar as – Sulhi), dan komitmen berperadaban (Dar al – muslimun ‘ala syuruthihim),” ujarnya.
Pedoman Bela Negara bagi Umat Muslim ?
Nazaruddin Umar, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan amanat bela negara sebagai pedoman umat Muslim Indonesia:

1. Umat Muslim Indonesia wajib bersyukur atas berkat rahmat Allah atas negeri yang indah, makmur dan telah menjadikan agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Muslim juga sepatutnya bersyukur dengan tetap lestarinya Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi dasar negara dan tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin kemerdekaan umat Muslim Indonesia dalam menjalankan syariat dan tuntunan agamanya.

2. Umat Muslim Indonesia wajib mempertahankan, melanjutkan, merawat, mengawal dan menjadi garda depan. Umat Muslim Indonesia harus menyadari bahwa komitmen berbangsa dan bernegara sebagai karakter dan jati diri Islam Indonesia dari segala rongrongan dan ancaman ideologi ekstrem agama dan sekuler, maupun non ideologis seperti ancaman disintegrasi nasional. Umat Muslim Indonesia hendaknya juga mempertahankan kedaulatan negara baik kedaulatan kultural, politik dan teritorial.

3. Umat Muslim Indonesia hendaknya terus mempertahankan dan menempatkan prinsip religiusitas sebagai ruh dasar negara dalam sila pertama Pancasila, dan tidak terus disibukkan memperdebatkan hubungan agama dan negara. Umat Muslim Indonesia mari meningkatkan produktivitas membangun negara dan mengisinya sebagai implementasi baldah thayyibah wa rabbun ghafur.

4. Umat Muslim Indonesia hendaknya mengawal dan terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap praktik kekuasaan yang jauh dari amanah UUD NRI 1945 dan tuntunan agama, dengan tetap teguh berpegang kepada konstitusi dan prinsip-prinsip religius sebagai bentuk implementasi bela negara.

5. Umat Muslim Indonesia wajib membela negara dan mempertahankan segenap kekayaan sumber daya alam Indonesia dari penguasaan asing dan tetap dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 UUD NRI 1945. Karena apa yang dinikmati oleh rakyat dan umat Muslim Indonesia saat ini adalah 'pinjaman' dari generasi rakyat dan umat Muslim masa depan.
Ikhtitam
Para ahli ilmu berkata, “Wajib bagi setiap muslim untuk berjihad memerangi musuh Allah, agar kalimat Allah menjadi tinggi, bukan karena tujuan membela negaranya, sebab berperang semata-mata membela negara bisa dilakukan semua orang baik muslim maupun kafir. Maka seorang muslim ketika membela negaranya jangan semata-mata karena itu negerinya, tetapi karena negeri itu adalah negeri Islam, membelanya dengan tujuan untuk penjagaan terhadap Islam.”
Jika berperang karena negara, maka keadaannya sama dengan orang-orang kafir. Berperanglah agar kalimat Allah menjadi tinggi, telah ada dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidaklah yang terluka di jalan Allah -dan Allah lebih mengetahui siapa yang terluka di jalanNya- kecuali datang pada hari kiamat dan lukanya akan mengalirkan darah yang berwarna merah dan berbau misk.” (HR. Bukhori no 5533, dan Muslim no 1876 dari sahabat Abu Hurairoh).
Sumber:1.https://thoriquna.wordpress.com
2.https://salafiyunpad.wordpress.com
3.http://www.beritalima.com
4.http://news.detik.com
jakarta 30/11/2015
READ MORE - HUKUM BELA NEGARA

Jumat, 27 November 2015

TASAWUF AL-JAILANI
MENITI AJARAN SYEH ABDUL QADIR JAILANI ?


إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (سورة الأنفال: 2)
Artinya: "Sesungguhnya orang-orangutan Yang beriman ITU Adalah mereka Yang apabila disebut Nama Allah gemetarlah hati mereka, Dan apabila dibacakan Kepada mereka Ayat-ayat-Nya, bertambahalah iman mereka (karenanya) Dan Kepada Rabblah mereka bertawakkal, (QS al-Anfaal. : 2)
Muqaddimah
Syaikh Abdul Qadir al-Jailani Adalah tokoh sufi Yang mempunyai Pengikut Dan pengaruh gede di halaman WordPress Islam. Ia dikenal SEBAGAI Penguasa para wali (Shulthan al-Auliya ') Dan pemuka para sufi (Imam al-Ashfiya'). Jamaah sufi Yang dinisbatkan kepadanya (Qadiriyah) tarekat merupakan Yang memucat tua usianya Dan memucat Luas daerah adalah penyebarannya. Ia Seorang tokoh muslim spiritual yang Benar-Benar menghidupkan Islam ruh Yang sejati, sehingga besarbesaran mendapat predikat Muhyi ad-din (penghidup agama). KARENA itulah Ibnu Taimiyyah PERNAH memuji manhaj al-Jailani akidahnya.
Salah Satu tokoh Yang dihadirkan hearts buku Suami Adalah Syekh Abdul Qadir al Jailani, Seorang tokoh Sufi Dan ulama tasawuf asal gede Jailan, Iran. Beliau merupakan pendiri Dan penyebar shalat Satu tarekat Terbesar di Dunia, Yaitu Tarekat Qodiriyah.
Muhammad Hasan Al-Homshi, bernyanyi Penulis, Cukup Banyak memaparkan TENTANG inti Ajaran Syekh Abdul Qadir. Ajaran beliau berangkat Dari kegelisahannya Melihat hal Umat Islam Yang Senantiasa shalat melakukan, puasa, haji Dan Pergi, TAPI Semakin JAUH Dari luhur Nilai-Nilai Islam. ITU Untuk, Syekh Abdul Qadir menyimpulkan bahwa permasalahannya berasal Dari hearts Diri Manusia.
Syekh Abdul Qadir JUGA mengkritik praktik Islam warisan. Bagaimana pun, berislam TIDAK Bisa TIMAH melalui warisan Dan simbol-simbol Fisik seperti bersarung Lengkap DENGAN baju Koko Dan kopiah. "Beragama Islam artinya memasrahkan dirimu (lahir bathin-) Kepada Allah, Dan menyerahkan kalbumu Semata-mata ditunjukan kepada-Nya," Begitulah sabda Rasulullah Yang mengilhami Syekh Abdul Qadir.
Untuk ITU, ADA 2 HAL Yang melandasi inti Ajaran Tarekah Qadiriyah Suami, Yaitu:
  1. Berserah Diri (lahir bathin-) Kepada Allah. Seorang wajib muslim menyerahkan Segala HAL Kepada Allah, mematuhi Perintah-Nya, menjauhi larangan-Dan Nya.
  2. Mengingat Dan menghadirkan Allah hearts kalbunya. Caranya, Dengan Menyebut Asma Allah hearts SETIAP Detak-nafasnya. Bagaimana pun, Dzikrullah Adalah Suatu Perbuatan Yang Mampu menghalau karat lupa Kepada Allah, menggerakan keikhlasan jiwa, Dan menghadirkan Manusia Duduk bertafakur SEBAGAI hamba Allah. Hal inisial merujuk PADA hadist Riwayat Ibnu Abid Dunya Dari Abdullah bin Umar berikut:
    Sebenarnya SETIAP Sesuatu ADA pembersihnya, Dan bahwa pembersih hati Manusia Adalah berdzikir, Menyebut Asma Allah, Dan tiadalah Sesuatu Yang LEBIH menyelamatkan Dari siksa Allah kecuali Dzikrullah.
Pemurnian Tauhid ?
Kondisi sosial politik PADA masa al-Jailani ditandai DENGAN kekacauan Pemerintah Dan kerusakan Umat. Di mana-mana kemunafikan Muncul, khurafat, bid'ah Dan. KARENA itulah, al-Jailani Sangat Lantang menyeru PADA pemurnian tauhid Dan menganggap remeh selain Allah. Ia pun SECARA tegas mengkritik para pembesar Kerajaan, termasuk orang-orangutan gila harta. Dalam HAL Suami, Berkata besarbesaran:

"Kamu bersandar Kepada dirimu Dan Semua Makhluk, PADA harta kekayaanmu, Penguasa negerimu, SETIAP orangutan Yang kamu sandari Adalah Rusak. Dan SETIAP orangutan Yang kamu lihat hearts keadaan bahagia Dan Sengsara JUGA akan Rusak. Wahai hati yang mati! Wahai orangutan Yang musyrik! Wahai para penyembah berhala, penyembah Kehidupan Dan harta, Pengabdi para sultan Kerajaan! Ketahuilah, mereka ITU ditutupi Diposkan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa menganggap bahwa bahagia Dan nestapa ITU Dari selain Allah, Maka mereka Bukan hamba-Nya ".
Tasawufnya al-Jailani ?
Tasawuf Sering disebut SEBAGAI misitsisme hearts Islam (Mysticim Islam) Diposkan orientalis. Terdapat BERBAGAI kemungkinan Mengenai asal-usul Istilah tasawuf inisial. (1) Ada Yang mengatakan berasal Dari kata Suffah, nāma Suatu Ruang Dekat masjid Madinah, Nabi Muhammad Tempat melihat memberikan Pelajaran Kepada para sahabatnya seperti Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifari Dan Lain sebagainya. (2) Ada JUGA Yang mengatakan berasal Dari kata suf Yang Berarti bulu domba, Yang umumnya Menjadi Bahan pakaian orang-orangutan sufi Dari Siria. (3) Lainnya mengatakan, besarbesaran berasal Dari kata shaafiy Yang Berarti suci, artinya Seorang sufi Adalah orangutan Yang disucikan melalui ibadah latihan-latihan. (4) Selain ITU ADA Yang beranggapan Dari kata sophos, kata yunani Yang Berarti hikmah.

Adapun  Menurut al-Jailani, tasawuf diambil Dari kata "ash-shafa" Yang bermakna suci. Hati disucikan DENGAN MAKANAN Yang halal, with berma'rifat SECARA Sungguh-Sungguh Dan Benar Kepada Allah. Seorang sufi yang Benar di hearts tasawufnya akan mensucikan Hatinya Dari Segala Sesuatu selain Allah. Ia TIDAK menjelekkan baju, Wajah menguningkan, Dan Lain-lain DENGAN Maksud menghinakan Diri PADA halaman WordPress. Tetapi akan, Seorang sufi akan Datang DENGAN kejujurannya hearts mengharap Allah, with zuhudnya Terhadap Dunia, with mengeluarkan Makhluk Dari hearts Hatinya, Dan DENGAN mengosongkan Diri Dari Segala Sesuatu selain Allah Dari.
Huruf kedua Adalah "shad" Yang Berarti "shafa" Yang Berarti Bersih Dan bening. Makna shafa 'disini JUGA meliputi doa macam shafa', yakni shafa 'al-qalb Dan shafa as-sirr. Maksud Dari shafa 'al-qalb Adalah membersihkan hati Dari Sifat-Sifat manusiawi Yang Kotor Dan kenikmatan halaman WordPress, seperti Banyak Makan Dan air minum, Banyak Tidur, Banyak Bicara Yang TIDAK berguna, Cinta harta, Dan Lain Lain. Untuk membersihkan hati Dari Yang demikian ITU, Caranya Adalah DENGAN memperbanyak dzikir Kepada Allah DENGAN Suara jahr (keras) Sampai PADA Tingkatan Takut. Sesuai DENGAN firman Allah:

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (سورة الأنفال: 2)
Artinya: "Sesungguhnya orang-orangutan Yang beriman ITU Adalah mereka Yang apabila disebut Nama Allah gemetarlah hati mereka, Dan apabila dibacakan Kepada mereka Ayat-ayat-Nya, bertambahalah iman mereka (karenanya) Dan Kepada Rabblah mereka bertawakkal, (QS al-Anfaal. : 2)

Sedangkan Maksud Dari shafa as-sirr Adalah Mencintai Allah Dan menjauhi Segala Sesuatu selain Allah swt DENGAN Cara Senantiasa melantunkan asma 'Allah melalui lisannya SECARA sirr. Apabila keduanya Telah dilaksanakan DENGAN Sempurna Maka, sempurnalah maqam Huruf 'shad' Suami.

Huruf Ketiga Adalah 'waw' Yang bermakna wilâyah. Yaitu keadaan suci Dan hening Yang ADA PADA jiwa kekasih Allah. Keadaan Suami tergantung PADA Kesucian Seseorang Yang tercermin hearts QS. Yunus ayat 62 Dan 64:

ألآ إن أوليآء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (سورة يونس: 62)
Artinya: ". Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah ITU, TIDAK ADA kekhawatiran Terhadap mereka Dan TIDAK (pula) mereka Bersedih hati" (. QS Yunus: 62)

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم (سورة يونس: 64)
Artinya: "Bagi mereka berita Gembira di hearts Kehidupan di Dunia Dan (hearts Kehidupan) di akhirat. TIDAK ADA perobahan Bagi kalimat-kalimat (Janji-Janji) Allah. . Yang demikian ITU Adalah Kemenangan Yang gede "(. QS Yunus: 64)

Orang Yang Sampai PADA Tahapan Suami, Kesadaran get dan cinta sepenuhnya Dari Allah, sehingga akhlaknya Adalah akhlakNya. Dan Segala Tindak menumbuhkan tanduknya bersesuaian DENGAN kehendakNya. Sebagaimana hadits qudsi hearts, Allah Berkata: "... Jika Aku Sudah mencintainya, Aku Menjadi penglihatan, pendengaran, serbi, Dan penolong baginya ..."
Huruf Yang terakhir di Adalah 'fa' Yang melambangkan fana 'di hearts kebesaran Allah, Yaitu pengosongan Dan penghapusan Segala macam Sifat-Sifat Manusia DENGAN menyatakan Keabadian Sifat-Sifat Allah. Terlepas Diri Dari Makhluk Dan kedirianya Serta Sesuai DENGAN kehendak-Nya. Jika Sudah demikian, Maka ke-fana'-an abadi Manusia akan (baqa ') Bersama Tuhannya Dan keridhaan-Nya.
Mencapai Keridhaan Allah swt ?
Menurut Sulthanul Auliya, Terdapat 7 Prinsip Dasar Bagi salik menggapai keridhoan Allah, yakni:
1. mujahadah

Allah SWT berfirman ,, "Orang-orangutan yag berjihad (Mencari keridhaan) Kami, Benar-Benar akan Kami Tunjukan Kepada mereka jalan-jalan Kami," (Al-Ankabut [29]: 69).

Imam Juneid Al-Baghdadi mengatakan, "Aku mendengar As-Sari As-Saqathi Berkata, 'Wahai Anak Muda! Bekerja keraslah SEBELUM Kalian mencapai Usia sepertiku Yang Lemah Dan Tak Bisa melakukan amal SECARA optimal. ' Hal inisial dikatakan beliau Penghasilan kena pajak Melihat hal TIDAK ADA Anak-anak muda Yang gigih Beribadah seperti Dirinya. "

Ibrahim bin Adham menjelaskan bahwa Seseorang TIDAK akan mencapai derajat orang-orangutan Yang Shaleh Hingga besarbesaran melawati Enam perkara: 1) Menutup Pintu nikmat Dan Membuka Pintu kesusahan; 2) Menutup Pintu Kemuliaan Dan Membuka Pintu kehinaan; 3) Menutup Pintu istirahat Dan Membuka Pintu kerja keras; 4) Menutup Pintu Tidur Dan Membuka Pintu begadang; 5) Menutup Pintu Kekayaan Dan Membuka Pintu Kemiskinan; 6) Menutup Pintu harapan Dan Membuka Pintu Persiapan Menyambut Kematian.
2. Tawakal

Allah SWT berfirman, "Barang siapa Yang bertawakal Kepada Allah niscaya Allah akan mencukupi keperluannya (QS Ath Thalaq-[65]: 3). Hanya Kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu Benar-Benar orangutan Yang beriman, "(QS Al-Maidah [5]: 23)

Anas bin Malik ra meriwayatkan, Seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW DENGAN mengendarai Seekor unta. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membiarkan untaku Tanpa diikat, Lalu aku bertawakal?" Beliau Menjawab, "Ikat dulu untamu! Lalu bertawakal! "
3. Akhlak

Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu Benar-Benar berakhlak agung," (Al-Qalam [68]: 4). Anas bin Malik ra. Berkata bahwa Rasullah Saw. PERNAH ditanya TENTANG orangutan mukmin Yang imannya pagar Utama. Beliau Menjawab, "Yang memucat Baik akhlaknya."
4. Syukur

Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu Bersyukur, Pasti Kami Menambah akan (nikmat) mu," (Ibrahim [14]: 7). * Menurut Ahli hakikat, syukur Adalah mengakui nikmat Yang diberikan Diposkan Pemberi nikmat SECARA Khusus. Allah Menyebut Dirinya SEBAGAI "Yang Maha Mensyukuri" (al-Syakur) hearts arti Yang meluas. Maksudnya, dia akan membalas para hamba differences syukur mereka.
5. Sabar
Allah berfirman, "Bersabarlah (hai Muhammad) Dan tiadalah kesabaranmu ITU melainkan DENGAN pertolongan Allah," (An-Nahl [16]: 127).
Aisyah ra meriwayatkan, Nabi Saw. bersabda, "Sabar Yang Sesungguhnya Adalah sabar ketika Menghadapi guncangan Yang Pertama." Seorang laki-laki mengadu Kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, hartaku Telah Habis Dan tubuhku digerogoti penyakit." Nabi Saw. menukas, "TIDAK ADA PADA Kebaikan hamba Yang TIDAK Kehilangan hartanya Dan TIDAK sakit tubuhnya. Sesungguhnya jika Allah SWT. Mencintai Seorang hamba, Maka Dia timpakan cobaan kepadanya. Jika Dia menimpakan cobaan kepadanya Maka Dia akan membuatnya Bersabar. "
Sabar ADA Tiga macam, 1) Sabar KARENA Allah, yakni sabar menjalankan Perintah-Nya Dan menjauhi larangan-Nya. 2) Sabar Bersama Allah, yakni sabar menerim qadha Dan Skenario Allah PADA dirimu Berupa cobaan Dan kesulitan. 3) Sabar differences Allah, yakni Bersabar menanti APA Yang dijanjikan Allah Berupa rezeki, bebas Dari masalah, kecukupan, pertolongan, Dan ganjaran di akhirat.
6. Ridha
Allah berfirman, "Allah meridai mereka Dan mereka pun meridai Allah," (Al-Maidah [5]: 119).
Rasulullah bersabda, "(Manis) rasa keimanan Hanya Bisa dicicipi orangutan Diposkan Yang rida Allah MENERIMA SEBAGAI Tuhan." Allah berfirman JUGA, "Boleh Jadi kamu Membenci Sesuatu, padahal besarbesaran amat Baik Bagimu. Dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai Sesuatu, padahal besarbesaran amat buruk Bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu TIDAK mengetahui, "(Al-Baqarah [2]: 216).
Abu Ali Al-Daqqaq ra mengatakan, rida bukanlah TIDAK merasakan cobaan, akan tetapi rida Sesungguhnya Adalah TIDAK memprotes KETENTUAN Dan qadha. Apakah Seseorang Bisa mengetahui bahwa Allah meridainya? Dia Bisa mengetahuinya. Jika Seseorang merasakan Hatinya rida Kepada Allah Maka dia industri tahu bahwa Allah rida kepadanya.
7. Jujur (Shiddiq)
Allah berfirman, "Hai orang-orangutan Yang beriman bertakwalah Kepada Allah Dan hendaklah kamu Bersama orang-orangutan yang Benar," (At-Taubah [9]: 119).
Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Jika Seorang hamba Selalu Berkata Benar Dan Terus bergiat mengupayakan Kebenaran, Maka Allah akan menetapkannya SEBAGAI Shiddiq (orangutan Yang Selalu Berkata Benar)."
Sumber:1.http://anwafi.blogspot.co.id
2.yudhaps.org/...ajaran...abdul-qadir...jailan
3.http://direktorikhutbahjumat.blogspot.co.id
Jakarta 27/11/2015
READ MORE - TASAWUF AL-JAILANI
 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman