Senin, 30 November 2015

IMAM ABU HANIFAH

MENGENAL IMAM ABU HANIFAH ?


Muqaddimah
Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. Ia lahir PADA Tahun 80 H / 699 M di Anbar, kota Yang termasuk Bagian Dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal Dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal Dari Kabul, Afganistan Yang sebelumnya MASUK Bagian wilâyah Persia. Ketika Tsabit Masih hearts Kandungan, besarbesaran Dibawa KE Kufah Dan Menetap here Hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha Bersama anaknya Tsabit berkunjung Kepada Ali bin Abi Thalib, with Serta Merta kedua orangutan Suami didoakan agar mendapat keturunan Yang luhur Dan mulia.

Abu Hanifah Tumbuh di kota Kufah. Di kota Suami besarbesaran Mulai belajar menimba ilmu sebanyak Dan-banyaknya. Selain PERNAH melakukan pengembaraan KE Basrah, Makkah Dan Madinah hearts Rangka mengembangkan Wawasan Dan memperluas Ilmu Pengetahuan Yang Telah diperolehnya.

Imam Abu Hanifah mempunyaï Ramai murid Yang Masyhur seperti Abu Yusuf, Asad bin `Amr, Al-Qasim bin Ma`n, Zafr bin Al-Huzayl, Al-Walid bin Aban, Abu Bakar Al-Hazliy, Ya`qub bin Ibrahim Al- Ansariy Al-Kufiy, Muhammad bin Al-Hasan bin Asy-Syaybaniy dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'iy Al-Kufiy.

Aliran mazhab Imam Abu Hanifah, dikenali DENGAN nāma Mazhab Hanafiy. Sejak besarbesaran Muncul, besarbesaran tersebar Luas Dan BeGiTu berpengaruh di Irak. Mazhab Hanafiy ialah mazhab Rasmi Dawlah `Usmaniyyah, Dan Masih berpengaruh di negara-gatra bekas jajahan Dawlah` Usmaniyyah seperti Mesir, Suriah, Lubnan, Bosnia Dan Turki.

Ayah dan Ibu Imam Abu Hanifah ?
Ayahanda kepada Imam Abu Hanifah ialah Thabit bin Zautha. Beliau merupakan ahli perniagaan yang terkenal satu-satunya pada ketika itu. Keberjayaan beliau ini adalah diwarisi daripada ayahandanya iaitu, Zautha bin Mah yang merupakan seorang ahli perniagaan yang kaya raya dari hasil perniagaan pakaian.
Zautha juga sahabat erat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh kerana rapatnya persahabatan dengan Sayyidina Ali, Zautha sering memberi kepada Sayyidina Ali berbagai-bagai hadiah hasil dari keuntungan perniagaannya.
Beliau sangat memikirkan tentang ibunya. Oleh kerana itu, beliau tidak terlepas dari mengajak ibunya dan sentiasa membawa ibunya ke majlis-majlis ilmu pengetahuan. Sebagaimana diceritakan oleh muridnya, Imam Abu Yusuf katanya, “Abu Hanifah sering membawa ibunya bersama-sama menunggang keldai ke majlis Imam Umar bin Zar kerana menunaikan kehendak ibunya kerana ibunya gemar menghadiri majlis ilmu ulama’ ini. Abu Hanifah juga pernah bercerita kepadaku bahawa dia pernah bertanya sesuatu soalan kepada tuan guru itu semata-mata kerana keinginan ibunya agar beliau berbuat demikian. Ini menyebabkan gurunya itu hairan dan bertanya semula kepada Imam Abu Hanifah kenapakah sampai terjadi hal demikian? Sedangkan Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama’ besar yang boleh berfatwa. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, “Sesungguhnya ibunya yang minta berbuat begini.”

Kitab2 Bilau ?
Sejarah Imam Abu Hanifah tidak ada menyebut bahawa beliau ada mengarang kitab-kitab untuk membukukan hasil ijtihad beliau. Yang jelas ialah semua kitab-kitab mazhab beliau adalah dikarang oleh para murid beliau terutama Imam Abu Yusuf dan lebih-lebih lagi Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani.
Tidak dapat dipastikan apakah sebabnya Imam Abu Hanifah tidak mengarang sebuah kitab pun. Apakah kerana beliau kurang berminat dalam kerja karang mengarang atau kerana beliau terlalu sibuk dengan belajar, berfikir, berniaga, berdebat dan beribadat? Beliau banyak melakukan solat sunat siang dan malam serta banyak pula membaca al-Quran.
Diantara kitab-kitab di dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang terbesar ialah Kitab al-Kharaj yang dikarang oleh murid beliau menjadi qadhi qaudhah, iaitu Ketua Qadhi pada zaman Khalifah Harun ar-Rashid. Kitab al-Kharaj ini telah menjadi sumber rujukan di dalam bidang hukum di dalam Mazhab Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi).
Selain Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga adalah tokoh Mazhab Hanafi yang paling banyak mengarang kitab untuk menyebarkan ajaran-ajaran mazhab Imam Abu Hanifah kepada masyarakat. Diantara kitab-kitab karangan beliau ialah Kitab al-Mabsut, Kitab az-Ziyadat dan lain-lain. Manakala Imam Hasan bin Ziyad pula mengarang Kitab al-Mujarrad dan masih banyak lagi kitab-kitab eqah mazhab ini dikarang.
PADA Saat beliau Masih Hidup, masalah-masalah Agama dan buah fikirannya tersebut dicatat Diposkan sahabatnya, dikumpulkan berikut JUGA PAHAM mereka Sendiri, Yang kemudian disebut SEBAGAI "mazhab Imam Hanafi". Dalam usaha ITU, ulama Hanafiyah membagi hasil temuan Yang mereka kumpulkan ITU dibagi Kepada 3 Tingkatan, Yang tiap-tipa Tingkatan ITU merupakan Suatu Kelompok Yaitu:
1. Tingkat Pertama dinamakan Masailul -Ushul (masalah-masalah pokok)
Merupakan Suatu kumpulan kitab Yang Bernama Zhaahirur Riwayat Yaitu Pendapat-Pendapat Abu Hanifah Yang Terdapat hearts kumpulan kitab ITU mempunyai Riwayat Yang Diyakini kebenarannya KARENA diriwiyatkan Diposkan murid-murid Dan sahabat-sahabat beliau Yang terdekat Dan kepercayaannya. Kitab zhahirur Riwayat dihimpun Diposkan Imam Muhammad bin Hasan terdiri differences 6 kitab Yaitu:
Sebuah. Kitab Al Mabsuth (Terhampar)
b. Kitab Al-Jaami'ush Shaghir (Himpunan kecil)
Diposkan diriwayatkan Isa bin Abban Dan Muhammad bin Sima'ah Yang keduanya murid Muhammad bin Hasan.kitab Suami dimulai DENGAN bab shalat. KARENA sistematika kitab Suami TIDAK Teratur, Maka disusun Kembali Diposkan Al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad Adalah-Dabbas
c. Kitab Al Jaami'ul Kabir (Himpunan Besar). Kitab inisial sama DENGAN Al-Shaghir Jaami'ush Hanya uraiannya LEBIH Luas.
d. Kitab As-Sairu Al-Shaghir (Sejarah Hidup kecil). Berisi TENTANG jihad (hukum Perang)
e. Ktab As-Sairul Kabiir (Sejarah Hidup besar). Berisi masalah-masalah fiqih Yang Ditulis oleh Muhammad bin Hasan
f. Kitab Az-Ziyaadat. [1]
Keenam buku tersebut dikumpulkan hearts Mukhtashar al-Kafi Yang disusun Diposkan Abu Fadhal Al-Muruzi. [2]
2. Tingkat kedua ialah kitab Masaa-ilun Nawadhir (Persoalan langka)
Merupakan Persoalan Yang diriwiyatkan Dari pasa pemuka mazhab di differences, tetapi TIDAK diriwayatkan hearts buku-buku Yang Sudah disebut Tadi, hearts diriwayatkan buku-buku berbaring Yang Ditulis oleh Muhammad, seperti Al-Kisaniyat, Al-Haruniyyat, Al-Jurjaniyyat, Al-Riqqiyyat , Al-Makharij Fil Al-Hayil Dan Ziyadat Al Ziyadat Yang Diposkan diriwayatkan Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku Mengenai fiqih Yang diimlakan (didiktekan) Diposkan Muhammad. Riwayat seperti ITU JUGA disebut Ghair zhahir al-riwayah KARENA Pendapat-Pendapat ITU TIDAK diriwayatkan Dari Muhammad DENGAN Riwayat-Riwayat Yang zhahir (tegas) KUAT, Dan shahih seperti buku-buku PADA Kelompok Pertama. [3]
3. Tingkat Yang Ketiga dinamakan Al-Fatawa Al-Waaqi'aat (Kejadian Dan fatwa)
Merupakan kumpulan Pendapat sahabat-sahabat Dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku Pertama Mengenai al-Fatawa ialah Al-Nawazil Ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Penghasilan kena pajak ITU sekelompok Syaikh menulis buku yang lain seperti Majmu 'al-Nawazil wa al-Waqiat Yang Ditulis oleh Al-Nathifi dan Al-Waqiat Yang Ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud. [4]
Dalam Bidang fiqih ADA kitab Al Musnad kitab Al-Makharij Dan Fiqih Al-Akbar, Dan hearts masalah aqidah ADA kitab al-Fiqh Al-Asqar. Dalam Bidang ushul fiqih buah Pikiran Imam Abu Hanifah, DAPAT dirujuk ANTARA Lain hearts Ushul as-Sarakhsi Diposkan Asy-Sarakhsi Dan Kanz al-Wusul ila ilm al usul karya Imam al-Bazdawi. [5]
Sifat2 Peribadi Beliau ?

a.Imam Abu Hanifah mempunyai Ilmu Pengetahuan Yang amat Tinggi.
b.Beliau Berani Menghadapi Segala Bentuk cabaran untuk review menegakkan   Kebenaran.
c.Beliau JUGA Suka menghulurkan Bantuan Kepada sesiapa Saja Yang   memerlukan Bantuan Tanpa mengira Usia, pangkat Dan darjat.
d.Imam Abu Hanifah seorang yang Rajin berusaha Dan bercita-cita Tinggi   hearts hidupnya.
e.Beliau seorang yang bertakwa Kepada Allah SWT, warak, qana'ah Dan   TIDAK tamak PADA harta Kekayaan.
f.Beliau JUGA Seorang abid Yang KUAT beribadat Dan berpegang teguh PADA   Ajaran Islam.

Metode Istinbath Hukum Beliau ?

Metode Yang dipakainya ITU jika kitd rincikan Maka ADA Sekitar 7 Ushul istinbath Yang Diposkan digunakan Imam Abu Hanifah: al-Qur'an; Sunnah, Ijma ', Perkataan shahabat, Qiyas, Istihsan Dan' Urf (Adat).
1. Al-Qur'an, Abu Hanifah Memandang al-Qur'an SEBAGAI Sumber Pertama Pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya Saja beliau BERBEDA DENGAN sebagian mereka hearts menjelaskan Maksud (dilalah) al-Qur'an tersebut, seperti hearts masalah mafhum mukhalafah.
2. Sunnah / Hadits, Imam Abu Hanifah JUGA Memandang Sunnah SEBAGAI Sumber hukum kedua Penghasilan kena pajak al-Qur'an sebagaimana imam-mam Yang lain. Yang BERBEDA Adalah beliau menetapkan Syarat-Syarat Khusus hearts penrimaan SEBUAH hadits (mungkin Bisa Dilihat di Ushul Fiqh), Yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah Bukan Saja menilai SEBUAH hadits Dari Sisi Sanad (perawi), TAPI JUGA meneliti Dari Sisi Matan (isi) DENGAN hadits membandingkannya DENGAN hadits-hadits berbaring Dan kaidah-kaidah Umum Yang Telah baku Dan disepakati.
3. Ijma ', Imam Abu Hanifah mengambil Ijma' SECARA Mutlak Tanpa memilah-milih, namun Penghasilan kena pajak meneliti Kebenaran terjadinya Ijma 'tersebut.
4. Perkataan Shahabah, Metode beliau Adalah jika Terdapat Banyak perkataan Shahabah, Maka beliau mengambil Yang Sesuai DENGAN ijtihadnya Tanpa Harus Keluar Dari perkataan Shahabah Yang ADA ITU, Dan jika ADA beberapa Pendapat Dari Kalangan Tabi'in beliau LEBIH cenderung berijtihad Sendiri.
5. Qiyas, belaiu menggunakannya jika get permasalahan Yang TIDAK ADA nash Yang menunjukkan Solusi permasalahan tersebut SECARA Langsung ATAU TIDAK Langsung (dilalah isyarah ATAU thadhammuniyah). Disinilah Nampak Kelebihan Imam Abu Hanifah, hearts Mencari sebab (Ilat) hukum.
6. Istihsan, dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah Adalah orangutan Yang memucat seirng menggunakan istihsan hearts menetapkan hukum.
7.Urf, hearts masalh Suami Imam Abu Hanifah, JUGA termasuk orangutan Yang Banyak memakai 'urf hearts masalah-masalah furu' Fiqh, terutama hearts masalah sumpah (yamin), lafaz talak, Pembebasan budak, akad Dan Syarat.
PENILAIAN Para Ulama Terhadap Abu Hanifah  ?
Berikut inisial beberapa PENILAIAN para ulama TENTANG Abu Hanifah, diantaranya:
1. Yahya bin Ma'in Berkata, "Abu Hanifah Adalah orangutan Yang tsiqoh, dia TIDAK membicarakan hadits kecuali Yang dia hafal Dan TIDAK membicarakan apa-APA Yang TIDAK hafal". Dan hearts Waktu yang lain beliau Berkata, "Abu Hanifah Adalah orangutan Yang tsiqoh di hearts hadits". Dan dia JUGA Berkata, "Abu hanifah laa ba'sa bih, dia TIDAK berdusta, orangutan Yang jujur, TIDAK DENGAN tertuduh berdusta, ...".
2. Al-Qodhi Abu Yusuf Berkata, "Abu Hanifah Berkata, TIDAK selayaknya Bagi Seseorang berbicara TENTANG hadits kecuali apa-APA Yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya". Beliau JUGA Berkata, "Saya TIDAK Melihat hal Seseorang Yang Lebih Tahu TENTANG tafsir hadits Dan Tempat-Tempat Pengambilan fiqih hadits Abu Hanifah Dari".
3. Imam Syafii Berkata, "Barangsiapa Ingin mutabahir (memiliki ilmu Seluas lautan) hearts masalah fiqih hendaklah dia belajar ditunjukan kepada Abu Hanifah"
4. Fudhail bin Iyadh Berkata, "Abu Hanifah Adalah seorang yang faqih, Terkenal DENGAN wara'-nya, termasuk shalat Seorang Hartawan, sabar hearts belajar Dan mengajarkan ilmu, sedikit Bicara, menunjukkan Kebenaran DENGAN Cara Yang baik, menghindari Dari harta Penguasa". Qois bin Rabi 'JUGA mengatakan HAL Serupa DENGAN perkataan Fudhail bin Iyadh.
5. Yahya bin Sa'id al-Qothan Berkata, "Kami TIDAK mendustakan Allah swt, tidaklah Kami mendengar Pendapat Yang Lebih Baik Dari Pendapat Abu Hanifah, Dan Sungguh Banyak mengambil pendapatnya".
Ikhtitam
Sesungguhnya beliau merupakan seorang yang faaqih dan sangat cerdas,serta berpengetahuan,Imam Syafiey telah berguru dengan beliau ketikamana Imam Syafiey mengembara ke Iraq,dan Imam Syafiey telah berkata tentang beliau :”Sesungguhnya Muhammad Bin Al-Hasan dipenuhi hatinya dan matanya (dengan ilmu)” dan berkata juga : “Tidak pernah aku melihat sesiapa pun yang lebih a’lim tentang kitabullah selain Muhammad,seakan-akan diturunkan Al-Quran kepadanya” beliau berkata lagi : “Sesungguhnya aku telah menulis dari apa yang aku dapati dari Muhammad sebanyak bebanan unta,jika bukan kerana dia,tidaklah dibukakan kepadaku ilmu”
Footnote
[1] Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran, Jakarta: Erlangga, 1990, hal.78
[2] Wahbah Zahayly, Al Fiqh Al Islami Wa'adillatuh, (terj) Agus Efendi, Bahrudin Fanani, Zakat Kajian BERBAGAI Mazhab, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, cet. Pertama, hal.53
[3] Ibid, hal.53
[4] Ibid, hal.54
[5] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal.14
Sumber:1.http://shohifu.blogspot.co.id 2.http://hakamabbas.blogspot.co.id

5.https://alhammasiyy.wordpress.com
Jakarta 1/12/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman