Jumat, 30 Desember 2016

MENEGAKKAN SHALAT


289.Renungan Pagi !!!

😎MUHASABAH SHALAT🌕🌕🌕

1.Perintah shalat.
ﻭَﺃَﻗِﻢِ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ﻃَﺮَﻓَﻲِ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ ﻭَﺯُﻟَﻔًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ۚ ﺇِﻥَّ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺎﺕِ
ﻳُﺬْﻫِﺒْﻦَ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺎﺕِ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺫِﻛْﺮَﻯٰ ﻟِﻠﺬَّﺍﻛِﺮِﻳﻦَ
“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang
(pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang
baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-
perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi
orang-orang yang ingat.” [Huud/11: 114]
2.Shalat penghabus dosa.
ﺃَﺭَﺃَﻳْﺘُﻢْ ﻟَﻮْ ﺃَﻥَّ ﻧَﻬَﺮًﺍ ﺑِﺒَﺎﺏِ ﺃَﺣَﺪِﻛُﻢْ ، ﻳَﻐْﺘَﺴِﻞُ ﻓِﻴﻪِ ﻛُﻞَّ
ﻳَﻮْﻡٍ ﺧَﻤْﺴًﺎ ، ﻣَﺎ ﺗَﻘُﻮﻝُ ﺫَﻟِﻚَ ﻳُﺒْﻘِﻰ ﻣِﻦْ ﺩَﺭَﻧِﻪِ ‏» . ﻗَﺎﻟُﻮﺍ
ﻻَ ﻳُﺒْﻘِﻰ ﻣِﻦْ ﺩَﺭَﻧِﻪِ ﺷَﻴْﺌًﺎ . ﻗَﺎﻝَ ‏« ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﻣِﺜْﻞُ
ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕِ ﺍﻟْﺨَﻤْﺲِ ، ﻳَﻤْﺤُﻮ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﺍﻟْﺨَﻄَﺎﻳَﺎ ‏»
“Tahukah kalian, seandainya ada sebuah
sungai di dekat pintu salah seorang di
antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai
itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa
kotorannya walau sedikit?” Para sahabat
menjawab, “Tidak akan tersisa sedikit pun
kotorannya.” Beliau berkata, “Maka
begitulah perumpamaan shalat lima waktu,
dengannya Allah menghapuskan dosa.”
(HR. Bukhari no. 528 dan Muslim no. 667)
3.Bercahaya dan keselamatan di akhirat.
ﻣَﻦْ ﺣَﺎﻓَﻆَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﻪُ ﻧُﻮﺭﺍً ﻭَﺑُﺮْﻫَﺎﻧﺎً ﻭَﻧَﺠَﺎﺓً ﻳَﻮْﻡَ
ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳُﺤَﺎﻓِﻆْ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻧُﻮﺭٌ ﻭَﻻَ
ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٌ ﻭَﻻَ ﻧَﺠَﺎﺓٌ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﻊَ ﻗَﺎﺭُﻭﻥَ
ﻭَﻓِﺮْﻋَﻮْﻥَ ﻭَﻫَﺎﻣَﺎﻥَ ﻭَﺃُﺑَﻰِّ ﺑْﻦِ ﺧَﻠَﻒٍ
“Siapa yang menjaga shalat lima waktu,
baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak
menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan
bersama Qorun, Fir’aun, Haman, dan Ubay
bin Kholaf.” (HR. Ahmad)
4.Meningkatkan ketaqwaan.
ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﻭَﺃُﻧْﺜَﻰ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ ﻭَﻗَﺒَﺎﺋِﻞَ ﻟِﺘَﻌَﺎﺭَﻓُﻮﺍ ﺇِﻥَّ
ﺃَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺃَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ
“Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling taqwa di antara kamu . Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(QS. Al Hujurat: 13)
5.Hati ikhlas dan beramal shalih.
ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻰ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ‏« ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻَ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺇِﻟَﻰ
ﺻُﻮَﺭِﻛُﻢْ ﻭَﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻳَﻨْﻈُﺮُ ﺇِﻟَﻰ ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻋْﻤَﺎﻟِﻜُﻢْ ‏» .
Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada
rupa dan harta kalian. Namun yang Allah
lihat adalah hati dan amalan kalian .”
(HR. Muslim no. 2564)
6.Shalat meningkatkan derajat disisi Allah swt.
ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺑِﻜَﺜْﺮَﺓِ ﺍﻟﺴُّﺠُـﻮْﺩِ ﻟﻠﻪِ، ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻻَ ﺗَﺴْﺠُﺪُ ِﻟﻠﻪِ ﺳَﺠْﺪَﺓً، ﺇِﻻَّ
ﺭَﻓَﻌَﻚَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﺩَﺭَﺟَﺔً، ﻭَﺣَﻂَّ ﺑِﻬَﺎ ﻋَﻨْﻚَ ﺧَﻄِﻴْﺌَﺔً .
“Perbanyaklah sujud kepada Allah, karena
tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan
satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat
bagimu satu derajat karenanya dan
menghapuskan bagimu satu dosa karenanya.”
(HR Muslim)
7.Shalat yang khusyuk dan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar.

OM SHOLAT OM...!
SEBELUM TERLAMBAT. 

Om SHOLAT Om...!
Orang yang Sholat akan Mendapatkan pahala dari Sisi Alloh [Qs. Al baqoroh : 110]
Om SHOLAT Om...!
Sholat Menjauhkan mu dari Rasa Takut, dan Sedih hati [Qs. Al Baqoroh : 277]
Om SHOLAT Om...!
Sholat mampu Menghapus Kesalahan-Kesalahanmu, Dan mampu Membawa mu Ke Surga, yang dibawahnya Mengalir sungai-sungai. [Qs. Al Ma'idah : 12]
Om SHOLAT Om...!
Orang yang Sholat Dan menafkahkan sebagian rizkinya, akan Mendapat derajat yang tinggi di Sisi Robbnya, Mendapat Ampunan Dan Rizki yang MuLia. [Qs. Al Anfal : 3 - 4]
Om SHOLAT Om...!
Sholat untuk Mengingatkan dirimu Kepada Alloh [Qs. Taha : 14]
Om SHOLAT Om...!
Orang yang Memelihara Amanah, janji Dan Sholatnya, Mereka akan Mewarisi Surga Firdaus, Dan Mereka akan Kekal di dalamnya. [Qs. Al Mu'minun : 8 - 11]
Om SHOLAT Om...!
Orang yg Melaksanakan Sholat, Menunaikan zakat Dan taat Kepada Rasul, akan mendapatkan Rahmat dari Alloh. [Qs. An Nur : 56]
Om SHOLAT Om...!
Sholat mencegah dari perbuatan keji Dan Munkar. [Qs. Al Ankabut : 45]
Om SHOLAT Om...!
Sholat itu lebih Besar Keutamaannya dari Ibadah yang Lain. [Qs. Al Ankabut : 45]
Om SHOLAT Om...!
Orang yang Selalu membaca Qur'an, Melaksanakan Sholat, dan menafkahkan sebagian rizki, Mereka Tidak akan Pernah Rugi. [Qs. Fatir : 29]
Om SHOLAT Om...!
Orang yang Sholat itu Anti Berkeluh Kesah , Dan Anti Kikir (pelit). [Qs. Al Ma'arij : 20 - 23]
Om SHOLAT Om...!
Orang yang Tidak Sholat tempatnya di Neraka Saqor (Neraka Saqor ialah, Neraka yang Menghanguskan Kulit, Dan Melumat semua Daging Dan Otot, Tanpa Meninggalkannya sedikitpun)  [Qs. Al muddassir : 42 - 43]
Om SHOLAT Om...!
Orang yang Lalai dalam Sholatnya Akan Celaka [Qs. Al Ma'un : 4 - 5]
Om SHOLAT Om...!
Om TOBAT Om...!
Om NGAJI Om...!
SEBELUM SEMUANYA TERLAMBAT.
DUNIA SANGAT SINGKAT,
AKHIRAT SANGAT DEKAT.
IbrahimQur'anMedia.
🐝SEMOGA BERGUNA. AAMIIN.🌷🌷🌷

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Majelis Ulama Indonesia

Dunia Islam

Informasi Kesehatan dan Tips Kesehatan

Total Tayangan Halaman